Adatkezelési Tájékoztató

A REMMERS UNGARN Építőipari Vegyianyag Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét utca 2., a továbbiakban: Adatkezelő) a REMMERS Gruppe AG [DE-49624 Löningen (Oldb.), Bernhard-Remmers- Straße 13.] tulajdonos által alapított, építőipari alapanyagokat forgalmazó és a faipari felületkezelési tevékenységet ellátó szolgáltató.
Az Adatkezelő a tudomására jutó személyes adatokat az alábbi Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt feltételekkel kezeli. Az adatkezelés jogi és szabályozási hátterét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az európai uniós adatvédelmi munkacsoportok, továbbá a magyar joghatósággal bíró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) nyilvánosan közzétett ajánlásai, állásfoglalásai jelentik.


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


Az Adatkezelő megjelölése:

REMMERS UNGARN Építőipari Vegyianyag Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét utca 2. képviseli: Kemler János ügyvezető

Az Adatkezelő tulajdonosa: REMMERS Gruppe AG székhely: DE-49624 Löningen (Oldb.), Bernhard-Remmers- Straße 13.

A tulajdonos az Adatkezelő által kezelt személyes adatok tekintetében megismerési joggal bír az alábbi célok vonatkozásában: számla-forgalom adatok; tulajdonosi ellenőrzés; minőségbiztosítás fenntartása.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységek vonatkozásában az általános érvényű uniós jog, illetve a magyar jog rendelkezései az irányadók.


Az Adatfeldolgozók megjelölése:

  • Newevent Hungary Kft. (székhely: 1117 Bp, Baranyai tér 4. fszt. 3.) Adatfeldolgozási tevékenység megjelölése: weboldalkezelés, online marketing, közösségi felületek, promóciók kezelése, és az ehhez kapcsolódóan tudomására jutó személyes adatok kezelése.
  • szeredi.hu Üzleti Szolgáltató Kft. (székhely: 1034 Budapest, Eső utca 10. I. em. 6.) Adatfeldolgozási tevékenység megjelölése: Az Adatkezelő belső pénzügyi tevékenységeinek, jogszabály szerinti számviteli, beszámolási szolgáltatások elvégzése, és az ehhez kapcsolódóan tudomására jutó személyes adatok kezelése.
  • Szeredi Pál e.v.. (székhely: 2083 Solymár, Bajcsy-Zsilinszky u.5..) Adatfeldolgozási tevékenység megjelölése: Az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó számviteli, adózási illetve egyéb ügyviteli kérdésekben történő tanácsadói tevékenység elvégzése, és az ehhez kapcsolódóan tudomására jutó személyes adatok kezelése
  • Grant Thornton Audit Kft.(székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.) Adatfeldolgozási tevékenység megjelölése: Az Adatkezelő könyvvizsgálói feladatainak elvégzése, és az ehhez kapcsolódóan tudomására jutó személyes adatok kezelése.
  • Fadoktor Mérnöki Iroda Kft. (székhely: Sopron, 9407, Csalánkerti út 76. ) Adatfeldolgozási tevékenység megjelölése: A Remmers termékekhez kapcsolódó faanyagvédelmi tanácsadás és értékesítés és az ehhez kapcsolódóan tudomására jutó személyes adatok kezelése.
  • Farkas Tamás e.v. (székhely: 7030 Paks, Kereszt u.1) Adatfeldolgozási tevékenység megjelölése: IT rendszergazdai tevékenység végzése, és az ehhez kapcsolódóan tudomására jutó személyes adatok kezelése.
  • Business Drive Hungary Kft. (székhely: 1103 Budapest, Kazah utca 8.) Adatfeldolgozási tevékenység megjelölése: HR tevékenység, coaching, mentorálas, kiválasztás, álláshirdetések írása és az ehhez kapcsolódóan tudomására jutó személyes adatok kezelése.
Az adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében kezeli a megismert személyes adatokat, úgy, hogy a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit az Adatkezelő határozza meg.


Adatvédelmi tisztviselő (DPO) alkalmazása:

Az Adatkezelő nem tartozik a GDPR 37. cikk (1) bekezdése, illetve az Infotv. 25/L. §-a hatálya alá, ennek megfelelően nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.


Adattovábbítás:

A GDPR 4. cikk 9. pontja alapján azon közhatalmi szervek – pl. NAV -, amelyek az uniós vagy a tagállami joggal összhangban egyedi vizsgálat keretében férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. Ezen szervek adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő nem tartozik felelősséggel. A személyes adatok uniós vagy a tagállami joggal összhangban történő továbbításán túlmenően az Adatkezelő személyes adatot csak a tulajdonos, REMMERS Gruppe AG számára tesz hozzáférhetővé.


AZ EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1.) Üzleti kapcsolatokhoz kapcsolódó, ügyfél, partner adatok kezelése:

A GDPR 4. cikk 1. pontja alapján személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. A közhiteles nyilvántartásokban (pl. Cégnyilvántartás) szereplő személyes adatok esetében az Adatkezelő csak az adatkezelési cél megvalósításához szükséges személyes adatokat kezeli, úgy mint a cég képviselőinek neve, elérhetőségi adatai, melyek a felek közötti jogviszony létrehozásához, a jogviszony tartalmának teljesítéséhez, kapcsolattartáshoz és az adó-, számviteli jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Természetes személy szerződő fél esetében a személyes adatok kezelése kizárólag a szerződés teljesítése céljából, a szerződő partnerük érdekében történik, az Adatkezelő ezen adatokat kizárólag ezzel a céllal kapcsolatban használja fel, a GDPR 6. cikk (1) bek. (b) pontjában meghatározott jogalappal. A szerződés megkötésének előfeltétele az, hogy a természetes személy szerződő fél személyes adatait megadja.

Az üzleti kapcsolatok során megadott -fenti körbe nem tartozó – személyek személyes adatai (pl. kapcsolattartó személyek) kezelésének célja a hatékony és gyors kapcsolattartás, a felek közötti szolgáltatási jogviszony tartalmának teljesítése. Ezen személyek személyes adatait (név; elérhetőségi adatok: telefonszám, e-mail cím) az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bek. (f) pontja szerint a szerződéses partnere jogos érdekében veszik át, és kezeli a célhoz szükséges mértékben és ideig.

A szakmai teljesítés során az Adatkezelő tudomására juthatnak a rendelkezésére bocsátott dokumentumok, iratokon, un. belső munkaanyagokon feltüntetetett, a műszaki, szakmai tartalom kialakításában részt vevő természetes személyek (pl. tervező, ellenőr) személyes adatai. Ezen személyes adatok vonatkozásában az adattovábbító ügyfél, partner felelőssége annak biztosítása, hogy az adattovábbítás körülményeit - ideértve az adattovábbítás szükségességét és célját - figyelembe véve nem ütközik a Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi rendelkezésbe, továbbá az, hogy az adattovábbításra megfelelő jogalappal rendelkezik.

Az Adatkezelő a tudomására jutó ügyfelekkel és partnerekkel kapcsolatos (üzleti és) személyes adatokat integrált vállalatirányítási rendszerében tárolja és kezeli, melyhez hozzáférése csak és kizárólag az adatkezelő tulajdonosának, az üzleti folyamatban részt vevő munkavállalónak, illetve a pénzügyi-számviteli folyamatokat ellátó adatfeldolgozónak van. A gyors és hatékony kapcsolattartáshoz szükséges adatokat pl. pl. telefonszám, e-mail cím, az Adatkezelő informatikai és kommunikációs eszközein is tárolja. Papír alapon csak és kizárólag a jogviszony létesítéséhez és pénzügyi-számviteli folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumokon kerülhet sor adatkezelésre.

A GDPR 6. cikk (1) bek. (b) pontjában meghatározott jogalappal az üzleti kapcsolatokban megismert személyes adatok megőrzése legalább az üzleti cél megvalósulásához szükséges mértékben, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott, leghosszabb ideig történik.

Az Adatkezelő a kapcsolattartási adatokat (név; telefonszám, e-mail) más, jövőbeni üzleti kapcsolat érdekében is megőrizheti és tárolhatja a GDPR 6. cikk (1) bek. (f) pontja szerint. A személyes adatok ezen célból történő megőrzésével kapcsolatban minden esetben tájékoztatja az ügyfeleket, partnereket.


2.) Az Adatkezelő termékeihez, szolgáltatásaihoz kapcsolódóan készített fénykép, videó (együttesen: felvételek) során megismert személyes adatok kezelése

Az Adatkezelő honlapján, közösségi felületein, illetve reklám-anyagaiban meg kíván jelentetni olyan felvételeket, melyek termékeit, szolgáltatásait, azok felhasználási helyein mutatják be pl. az építkezési munkálatok során, ahol az Adatkezelő által előállított anyagokat használnak. Ezeken a felvételeken előfordulhat, hogy természetes személyek azonosíthatóak. A felvételek elkészítésének és közzétételének célja minden esetben az Adatkezelő termékeinek és szolgálatásainak promotálása, a felvételek készítésének nem célja bármely személy bemutatása. Amennyiben a háttérben, munkafolyamat bemutatása közben azonosítható természetes személy szerepel, arcképe kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. (f) pontja a fentiekben részletezett termék és szolgáltatás népszerűsítés érdekében. Az Adatkezelő személyes adatok ezen célból történő kezelésével kapcsolatban minden esetben tájékoztatja azon ügyfeleit, partnereit, akik termékeit és szolgáltatásait igénybe veszik.


3.) Rendezvények lebonyolításához kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó konferenciák, rendezvények lebonyolítása, beleértve esetenként a rendezvényekhez kapcsolódó utánkövető tevékenységet is. A rendezvényekre történő jelentkezés során az Adatkezelő a résztvevők személyazonosító és kapcsolattartási adatait rögzíti, speciális igény esetén sor kerülhet ezen speciális igény rögzítésére is pl. kerekesszékkel közlekedő részt vevő esetén akadálymentes bejutás és elhelyezés biztosítása.
Az Adatkezelő utánkövető tevékenysége körében hírleveleket küldhet ki a konferenciák, rendezvények résztvevői részére.

Sor kerülhet a konferenciákon, rendezvényeken fénykép, videó (együttesen: felvételek) készítésre, és az adatkezelő honlapján, közösségi felületein történő közzétételre. Ezeken a felvételeken előfordulhat, hogy természetes személyek azonosíthatóak. A felvételek elkészítésének és közzétételének célja minden esetben az Adatkezelő rendezvényei bemutatása.

A rendezvényre történő jelentkezés, így a jelentkezés során személyes adatok megküldése önkéntes. Az Adatkezelő által a személyes adatok kezelésére csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Jelen pontban meghatározott tervezett adatkezelés vonatkozásában ilyen egyértelmű hozzájárulásnak minősül az, ha a résztvevő személy a személyes adatokat tartalmazó információkat saját elhatározása alapján küldi meg az Adatkezelő részére. A hatályos jogi rendelkezések alapján nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén, amikor az ábrázolás módja nem egyéni, amikor a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulása visszavonását az érintett marketing@remmers.hu email címen közölheti.

Az Adatkezelő tudomására jutó személyes adatokhoz hozzáférése csak és kizárólag az adatkezelő tulajdonosának és a rendezvények szervezésében, lebonyolításában részt vevő munkavállalóknak, adatfeldolgozóknak van.

Az Adatkezelő a jelentkezési adatokat a konferencia, rendezvény megrendezését követően nem őrzi meg. Az utánkövető tevékenység körében a hírlevelek kiküldése a résztvevők kapcsolattartási adataira addig az időpontig történik, amíg az érintettek vissza nem vonják a hozzájárulásukat és kérik egyúttal személyes adataik törlését. Tömegfelvételek esetén a felvételek megőrzése és közzététele a tulajdonos visszavonásáig történik.


4.) Álláspályázatok során megadott személyes adatok kezelése

Az arra érdeklődőknek lehetősége van a https://www.remmers.hu/hu/Karrier oldalon található allas@remmers.hu email címre megküldött üzenetben az Adatkezelőnél álláspályázat benyújtására.

A megadott, fenti e-mail címre történő üzenet és egyéb személyes adatot tartalmazó információ, dokumentum megküldés önkéntes. Az Adatkezelő által a személyes adatok kezelésére csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Jelen pontban meghatározott tervezett adatkezelés vonatkozásában ilyen egyértelmű hozzájárulásnak minősül az, ha a pályázó a személyes adatok tartalmazó információkat, dokumentumokat önkéntesen, saját elhatározása alapján küldi meg az Adatkezelő részére.

Ilyen személyes adatot tartalmazó információ, dokumentumnak minősül a pályázó személyazonosító, kapcsolattartási adata, önéletrajza, illetve minden olyan irat, anyag, adat, melyet az álláspályázatra történő jelentkezés során az Adatkezelővel megoszt.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulása visszavonását az érintett allas@remmers.hu email címen közölheti.

Az Adatkezelő tudomására jutó személyes adatokhoz hozzáférése csak és kizárólag az adatkezelő tulajdonosának, a kiválasztás folyamatban részt vevő munkavállalónak, illetve a munkajogviszony létesítését követően a számfejtési folyamatokat ellátó személyeknek van. A gyors és hatékony kapcsolattartáshoz szükséges adatokat pl. pl. telefonszám, e-mail cím, az Adatkezelő informatikai és kommunikációs eszközein is tárolja.

Az álláspályázat során az Adatkezelő a tudomására jutó személyes adatokat a pályázat eredményes lezárását követő 4 hónapig, sikeres pályázat esetében pedig a hatályos munkajogi és kapcsolódó rendelkezésekben meghatározott időtartamig tárolja.


5.) Kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése

a.) Személyes, telefonos, online: e-mail útján történő kapcsolatfelvétel.

A személyesen, telefonon, online: e-mail útján megadott személyes adatot tartalmazó információ közlése önkéntes. Az Adatkezelő által a személyes adatok kezelésére csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatai kezeléséhez. Jelen pontban meghatározott tervezett adatkezelés vonatkozásában ilyen egyértelmű hozzájárulásnak minősül az, ha az érintett kapcsolatot kezdeményező személy a személyes adatok tartalmazó információkat, dokumentumokat önkéntesen, saját elhatározása alapján hozza az Adatkezelő tudomására.

Ilyen személyes adatot tartalmazó információnak minősül a pályázó személyazonosító, kapcsolattartási adata, illetve minden olyan adat, melyet a kapcsolatfelvétel során az Adatkezelővel megoszt.

b.) Online: kapcsolatfelvételi űrlap használatával.

A https://www.remmers.hu/hu oldalon is lehetőség van az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvételre. Az Adatkezelő által a személyes adatok kezelésére csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatai kezeléséhez. Jelen pontban meghatározott tervezett adatkezelés vonatkozásában ilyen egyértelmű hozzájárulásnak minősül az, ha az érintett kapcsolatot kezdeményező személy a bejelöli az erre vonatkozó négyzetet a kapcsolatfelvételi űrlap elküldése előtt.

A kapcsolatfelvételi űrlap használatával az érintett az alábbi személyes adatai kerülnek kezelésre: név (megszólítás, utónév, vezetéknév); telefonszám; e-mail cím. Az irányítószámra, cég és iparág megjelölésére irányuló kérdések a kapcsolatot kezdeményező személy által képviselt szolgáltatási területre vonatkozó minőségbiztosítási célú statisztika készítésére, portfólió tervezésre irányulnak, illetve a szolgáltatási terület területi képviselőjével történő közvetlen kapcsolatfelvételt segítik elő.

Az Adatkezelő tudomására jutó személyes adatokhoz hozzáférése csak és kizárólag az adatkezelő tulajdonosának, a megkeresés megválaszolásában, illetve ügyintézésben részt vevő munkavállalónak van. A gyors és hatékony kapcsolattartáshoz szükséges adatokat pl. telefonszám, e-mail cím az Adatkezelő informatikai és kommunikációs eszközein is tárolja. Az személyes adatok kezelése céljának megvalósulását követően (amennyiben a kapcsolatot kezdeményező személy által feltett kérdés megválaszolásra kerül, ügylet megvalósul, a felek közötti kapcsolat lezárul) az Adatkezelő a kapcsolattartási adatokat (név; telefonszám, e-mail) más, jövőbeni üzleti kapcsolat érdekében őrzi meg, és tárolja.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulása visszavonását az érintett marketing@remmers.hu email címen közölheti.


6.) Hírlevelek

A https://www.remmers.hu/.... oldalon is lehetőség van az Adatkezelő hírleveleire történő feliratkozásra.
A hírlevelek küldése estén a személyes adatokat abból a célból kezeli az Adatkezelő, hogy az érintett részére gazdasági reklámot, közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresést is tartalmazó e-mailt küldjön a termékeire, ill. szolgáltatásaira vonatkozóan.
Az Adatkezelő által a személyes adatok kezelésére csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatai kezeléséhez. Jelen pontban meghatározott tervezett adatkezelés vonatkozásában ilyen egyértelmű hozzájárulásnak minősül az, ha az érintett kapcsolatot kezdeményező személy a bejelöli az erre vonatkozó négyzetet a hírlevélre történő feliratkozási űrlap elküldése előtt.
A hírlevélre történő feliratkozási űrlap használatával az érintett az alábbi személyes adatai kerülnek kezelésre: e-mail cím; érdeklődés.
Az Adatkezelő tudomására jutó személyes adatokhoz hozzáférése csak és kizárólag az adatkezelő tulajdonosának, a hírlevelek kiküldésében közreműködő adatfeldolgozóknak van.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulása visszavonását az érintett info@remmers.hu email címen közölheti, illetve a hírlevél alján olvasható „leiratkozás” hivatkozáson is megteheti.


7.) A https://www.remmers.hu/hu webhely használatához és böngészéshez kapcsolódó adatkezelés

a.) Szerver adatok

A remmers weboldalának fejlesztése, stabilitása, funkcionalitása és biztonsága érdekében az érintett által használt webböngésző adatokat továbbít az Adatkezelőnek, illetve a webes szolgáltatónak. Ezek az úgynevezett szerver naplófájlok, pl. az érintett böngészőjének típusa és verziója, az operációs rendszer, az a webhely, amelyről a remmers webhelyre váltott (hivatkozó URL), az Érintett által látogatott webhely(ek) webhelye(i), a megfelelő hozzáférés dátuma és időpontja, valamint a Internetkapcsolat, amelyről a remmers weboldalt használták.
Az így összegyűjtött adatokat az Adatkezelő 7 napig tárolja, majd – amennyiben a vonatkozó jogszabályok ezt nem zárják ki – azok törlésre kerülnek.

b.) Cookie-k (sütik)

Munkamenet-sütik: Az Adatkezelő weboldalán úgynevezett sütiket használ. A sütik kicsi, szöveges fájlok vagy egyéb tárolási technológiák, amelyeket az érintett által használt internetböngésző tárol az eszközén. Ezek a cookie-k feldolgozzák az Érintettel kapcsolatos bizonyos információkat, például a böngésző információit, a helyadatokat vagy az IP-címet. A feldolgozás célja a felhasználóbarát, hatékony és biztonságos weboldal kialakítása. Ezek a munkamenet-sütik törlődnek, amikor az érintett bezárja az internet böngészőjét.

Harmadik fél sütik: Az Adatkezelő weboldala hirdetési, elemzési vagy saját funkciói céljából felhasználhat olyan külső cégek, szolgáltatók cookie-ját is, akikkel együtt dolgozik.

Az érintett az internetböngésző beállításával megakadályozhatja vagy korlátozhatja a sütik telepítését. A már mentett sütiket bármikor törölheti. Az ehhez szükséges lépések és intézkedések azonban az Érintett által használt internetböngészőtől függenek. Amennyiben az érintett megakadályozza vagy korlátozza a sütik telepítését, ez azt jelentheti, hogy az adatkezelő weboldalának nem minden funkciója használható teljes mértékben.

c.) Google Analytics

Az Adatkezelő a weboldalán, annak használati viselkedésének elemzésére a Google Analytics szolgáltatás használja. Ez egy internetes elemzési szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: Google) nyújt.

Az így összegyűjtött adatokat a Google felhasználja, hogy értékelést adjon az Adatkezelőnek a weboldala látogatásáról és az ottani felhasználási tevékenységekről. Ezeket az adatokat a weboldal használatához és az Internet használatához kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtására is fel lehet használni. A Google kijelenti, hogy nem fogja társítani az Érintett IP-címét más adatokkal. Ezenkívül a Google további adatvédelmi információkkal áll rendelkezésére a https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners címen. További információ megismerhető a https://www.remmers.com/de/datenschutz elérhetőségen is.

d.) Profilalkotás

A weboldal látogatóinak böngészési tevékenysége alapján, hogy milyen oldalra látogattak, milyen termékeket, szolgáltatást néztek meg profilalkotás történik. Ezek a profilok un. remarketing listákba kerülnek, melyeket hirdetések célzásához, illetve személyre szabásához használ fel a webböngésző. A profilalkotás következményeként az Érintettek részére, tevékenységük alapján kialakított, személyre szóló marketing üzenetek jelennek meg a böngészésük során. Az Adatkezelő a böngészési adatok alapján remarketing listát nem generál, a böngészési adatokat nem használja fel profilalkotásra.


AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS A JOGÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA

1.) Az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy ezen adatkezelésről tájékoztassák. A hozzáférési jog magában foglalja azt is, hogy az Adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania.

2.) A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat

3.) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. cikkében meghatározottak mellett az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A törléshez való jog nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés jogalapját személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése írja elő pl. adó és számviteli jogszabályok szerinti bizonylat megőrzés, illetve a törléshez való jog nem alkalmazható jogi igények előterjesztése, illetve védelme érvényesítése esetén pl. kártérítés érvényesítése.

4.) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikkében meghatározottak szerint.

5.) Az adathordozhatósághoz való jog: Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

6.) A tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, illetve egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatok kezelése ellen.

7.) Visszavonási jog: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.) Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog). Bírósághoz fordulás joga: Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [székhely (ügyfélszolgálat): 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest Pf. 5], illetve bírósághoz is fordulhat.


Jogérvényesítés módja, határidők:

Az Adatkezelő köteles az érintett részére nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíteni, továbbá az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálni, és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíteni Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Az Adatkezelő költségeinek megtérítését követelheti az érintettől, ha az érintett Infotv. 15. § (3) bek. a) és b) pontban foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan kérelmének érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült.


BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a vonatkozó jogszabályokkal összhangban történjen. A megfelelő intézkedések körét a tudomány és a technológia állása, a megvalósítás költségei, az adatkezelés jellege, hatóköre és körülményei, valamint a kapcsolódó kockázatok köre, és az adott szervezet sajátosságai határozzák meg.