Általános Szerződési Feltételek

A REMMERS UNGARN Építőipari Vegyianyag Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét utca 2., a továbbiakban: Adatkezelő) a REMMERS Gruppe AG [DE-49624 Löningen (Oldb.), Bernhard-Remmers- Straße 13.] tulajdonos által alapított, építményvédelemhez kialakított rendszereket, építőipari alapanyagokat forgalmazó szolgáltató.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Szolgáltató megjelölése:

REMMERS UNGARN Építőipari Vegyianyag Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét utca 2
adószám: 11195399-2-13
cégjegyzékszám. 13-09-118961
képviseli: Kemler János ügyvezető telefonszám: +36 23 530 133 e-mail: kemler@remmers.hu A Szolgáltató tulajdonosa: REMMERS Gruppe AG székhely: DE-49624 Löningen (Oldb.), Bernhard-Remmers- Straße 13.

1.2. Az ÁSZF-re vonatkozó általános szabályok

1.3.1. Az ÁSZF tartalma megismerhető a Szolgáltató telephelyén kifüggesztve, illetve a https://remmers.hu/hu/aszf oldalon. A megrendeléssel a Megrendelő egyúttal igazolja, hogy az ÁSZF rendelkezéseinek tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerte, és azt elfogadta. A Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek megismerésére a Megrendelők figyelmét felhívni.

1.3.2. A felek megállapodhatnak az ÁSZF-től eltérő szerződési feltétel(ek)ben is. Ebben az esetben kapcsolatukra az egyedi megállapodásban meghatározottak az irányadók. Az egyedi megállapodások – a felek ellenkező rendelkezése kivételével – minden esetben cégszerűen ellenjegyzett módon, írásba foglalandók. Egyedi megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései az irányadók.

1.3.3. Amennyiben a Megrendelő is ÁSZF alkalmazásával jár el:

1.3.3.1. Ha az általános szerződési feltételekre utalással közölt ajánlatot a másik fél saját általános szerződési feltételeivel fogadja el, és az általános szerződési feltételek egymással nem ellentétesek, mindkét fél általános szerződési feltételei a szerződés részévé válnak.

1.3.3.2. Ha az általános szerződési feltételek nem lényeges kérdésben eltérnek egymástól, a szerződés létrejön, és az egymással ellent nem mondó általános szerződési feltételek válnak a szerződés részévé.

1.3.3.3. Ha az általános szerződési feltételek között a szerződés lényeges kérdésében van eltérés, a szerződés nem jön létre.

1.3.4. Amennyiben a felek szóbeli, írásbeli megállapodása alapján az ÁSZF tartalma egyértelműen nem állapítható meg, illetve nem alkalmazható egyértelműen a Megrendelő számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni.

1.3.5. A Szállítóval való üzleti kapcsolatból származó jogok és kötelezettségek - amennyiben az ÁSZF ettől eltérően nem rendelkezik, - harmadik személyre nem ruházhatók át.

1.3.6. Az ÁSZF hatályos az

1.3.1 alpontban meghatározott weboldalon történő közzététel napjától, határozatlan ideig.

1.3.7. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról szóló tájékoztatását – annak hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően – köteles a honlapján közzétenni.

1.3.8. A Szolgáltató és a Megrendelő között már létrejött kötelmi jogi jogviszonyban a Szolgáltató felelőssége a Megrendelő értesítése az új, módosított ÁSZF alkalmazásáról, annak közzétételét megelőző legalább 15 napon belül. Amennyiben a Megrendelő az új, módosított ÁSZF rendelkezéseit nem kívánja elfogadni, úgy egyoldalú jognyilatkozatával élhet a jogviszony felmondásának jogával. A jogviszony felmondása esetén a Felek a már teljesített szolgáltatásokkal kötelesek elszámolni. A jogviszony felmondása helyett a Felek írásban megállapodhatnak, hogy jogviszonyukban a korábbi ÁSZF, és/vagy egyedi feltételek alapján járnak el. Ebben az esetben a Felek közötti egyedi szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

II. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

A Szolgáltatás tárgya a Szolgáltató által forgalmazott valamennyi, az építményvédelemhez kialakított rendszerekhez, illetve faanyagvédelemhez és felületkezeléshez szükséges termék.

III. TANÁCSADÁS, SZAKTANÁCSADÁS

3.1. A felhasználásra, alkalmasságra, feldolgozásra vonatkozó felvilágosítás és tanácsadás tájékoztató jellegű, amelyet a Szolgáltató legjobb tudása szerint, a legújabb kutatások és tapasztalata alapján tesz meg. Ezen felvilágosítás és tanácsadás azonban nem minősül a termékekre vonatkozó, hivatalos, garanciális igények alapjául szolgáló műszaki adattartalomnak vagy tanúsítványnak.

3.2. A Szolgáltató által használt színkártyák, színminták és mintadarabok a termék tulajdonságaira vonatkozóan közelítő támpontul szolgálnak. Amennyiben egyéb írásos megállapodás a Felek közt erre vonatkozóan nem születik, a színkártyák, színminták és mintadarabok nem minősülnek garanciális igények alapjául szolgáló műszaki adattartalomnak vagy tanúsítványnak.

3.3. Amennyiben a területi képviselő, vagy bármely szolgáltatói munkatárs által adott alkalmazástechnikai tanács eltér a Szolgáltató által kiadott nyomtatott útmutatótól (alkalmazási irányvonalak, műszaki ismertető) úgy ez kizárólag abban az esetben tekinthető Szolgáltató által adott tanácsnak, amennyiben az eltérés helyességét a Szolgáltató írásban igazolta.

IV. AJÁNLAT

4.1. Az ajánlat a Szolgáltató szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozata. Amennyiben a Szolgáltató nyilatkozata nem tartalmazza a szolgáltatás nyújtására vonatkozó lényeges információkat, úgy mint: a termék, szolgáltatás lényeges tulajdonságai, ár, teljesítési feltételek, nyilatkozata nem minősül ajánlatnak. A lényeges kérdések körében a Szolgáltató weblapja (www.remmers.hu/hu), illetve jelen ÁSZF rendelkezései is irányadók.

4.2. A Szolgáltató ajánlata kizárólag írásban kerül rögzítésre. Írásos formának tekintendő a Felek közötti hivatalos e-mail címen történő e-mail váltás is. Szóbeli megállapodások, tájékoztatások, melyeket a területi képviselő, értékesítési tanácsadó, más munkatárs vagy kereskedő tesz a Szolgáltató részéről ill. nevében, kizárólag abban az esetben jelentenek kötelezettséget a Szolgáltató részére, amennyiben a szóbeli megállapodást a Szolgáltató írásban a Megrendelő számára visszaigazolja.

4.3. A Szolgáltató az írásban megtett ajánlatához 45 napig kötve van. Szolgáltató abban az esetben térhet el ezen időtartamtól, amennyiben az írásban közölt ajánlatán pontosan feltünteti annak érvényességét. Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha az ajánlatot a Megrendelő nem fogadja el, a Megrendelő írásbeli elfogadását megelőzően a Szolgáltató az ajánlatát írásban visszavonja, az ajánlatot a Megrendelő más tartalommal kívánja elfogadni. Az ajánlattól lényeges kérdésben eltérő tartalmú elfogadást új ajánlatnak kell tekinteni.

4.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármely ajánlata – hacsak a felek írásban másként meg nem állapodnak – nem terjed ki annak vizsgálatára, hogy az adott termék, szolgáltatás az adott helyszínen, épületen vagy projekten milyen mértékben és hogyan építhető be, alkalmazható, illetve nem terjed ki a beépítés, alkalmazhatóság vonatkozásában esetlegesen felmerülő jogszabályi előírásoknak történő megfelelésre.

V. MEGRENDELÉS

5.1. A Szolgáltató kizárólag a Megrendelő megrendelésre jogosult munkatársától beérkező, írásban leadott megrendeléseket fogadja el (levélben vagy e-mail-ben elküldve). A megrendelés akkor érvényes, ha az alábbi adatokat tartalmazza: Megrendelő számlázási adatai; Megrendelt termékek és/vagy szolgáltatások megnevezése, kódja és mennyisége, Szállítási cím, Szállítás egyéb feltételei; esetleges kedvezményre hivatkozás. A Szolgáltató szóbeli megrendelést kizárólag a saját értékesítési pontján (telephelyén) vásárlás céljából megjelent Megrendelőktől fogad el, melynek feltétele a Megrendelő azonnali fizetési kötelezettsége a Szolgáltató által kiállított számla ellenében.

5.2. A Szolgáltató nem felelős azoknak a megrendeléseknek a teljesítéséért, amelyek nem, vagy a korábbi egyeztetésektől eltérően késve érkeztek meg. Nem felelős továbbá az olvashatatlanul, hiányosan vagy félreérthetően kitöltött megrendelések hibás kiszolgálásából adódó károkért sem. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a megrendelést a Megrendelő nevében arra jogosult személy adta-e le

5.3. A megrendelést a Szolgáltató köteles legfeljebb 5 munkanapon belül írásban, e-mailben visszaigazolni. A felek között szerződéses jogviszony a megrendelés visszaigazolásának napját követő munkanaptól kezdődik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a megrendelés visszaigazolása a Megrendelőnek felróható okból nem kézbesíthető, illetve, ha a Megrendelő által megadott kapcsolattartási e-mail címre a visszaigazolás nem küldhető meg.

5.4. A visszaigazolt megrendelés módosítására utólagosan nincs lehetőség. Amennyiben a Megrendelő módosítani kívánja megrendelését, a Szolgáltató a visszaigazolt megrendelést törli, és a módosított tartalommal megegyező új megrendelést rögzít és igazol vissza a Megrendelő részére. A megrendelés módosításából minden igazolt kárt a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére megtéríteni.

5.5. A Megrendelő jogosult a megrendelését visszavonni, illetve a már megfizettetett előleg visszatérítését kérni. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelés visszavonásából eredő igazolt kárát jogosult érvényesíteni.

VI. TELJESÍTÉS

6.1. Szolgáltató jogosult a Megrendelőtől egyedi megállapodás alapján előleget kérni. A teljesítés határideje ebben az esetben az előleg igazolt kézhezvétele napját követő munkanaptól indul.

6.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot az elő-, illetve a részteljesítésre. Elő-, illetve részteljesítés esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelőt olyan határidőben erről tájékoztatni, hogy a Megrendelőnek lehetősége legyen az elő-, illetve részteljesítés fogadására.

6.3. A teljesítési hely a Szolgáltató raktára, üzlethelyisége, vagy a Megrendelő által megadott szállítási cím. A Szolgáltató raktárából, üzlethelyiségéből történő elszállítás – a Felek eltérő megállapodása hiányában – a Megrendelő felelőssége. A teljesítés ideje a termék átvételének időpontja. Az átvételt követően a kárveszély viselése a Megrendelőre száll.

6.4. Amennyiben Megrendelő a terméket a Szolgáltató raktárából, üzlethelyiségéből a megállapodott teljesítési határidő elteltét követő 10 (tíz) naptári napon belül nem veszi át, úgy a Szolgáltató a Megrendelő költségére és felelősségére tárolási díj felszámítása mellett a terméket megőrzi. A tárolási díj mértéke hetente az át nem vett termék nettó értékének 2 %-a, és minden megkezdett hét után fizetendő. Ez esetben a teljesítés ideje a tárolás kezdő napja. A Szolgáltató a terméket 4 héten túl nem tárolja, hanem jogosult a szerződéstől elállni és a terméket harmadik személy részére értékesíteni.

6.5. Felek megállapodhatnak úgy is, hogy a Szolgáltató a terméket a Megrendelő által megjelölt címre szállítja előzetes szállítási árajánlat alapján. Ez esetben a teljesítés helye Megrendelő által megadott hely, a teljesítés ideje pedig a Megrendelő, illetve a meghatalmazott képviselője általi áruátvétel időpontja. Az átvételt a szállítólevélen dátummal, olvasható aláírással, érvényes cégbélyegzővel rögzíteni kell, ennek hiányában a Szolgáltató a termék átadását megtagadhatja. Megrendelő az átvétel során a VIII fejezetben leírtak szerint köteles eljárni.

6.6. A Megrendelő kívánságára történő különleges kézbesítés többletköltségei a Megrendelőt terhelik. Ugyancsak a Megrendelőt terhelik azok a többlet költségek, amelyek a szerződéskötést követően megemelt fuvartételekből, a szállítási útvonal megváltoztatásából adódnak abban az esetben, amennyiben korábban nem született megegyezés a felek között ezen tételek tekintetében.

6.7. A termék szakszerű lerakodásáról a Szolgáltató nem köteles gondoskodni, a lerakodás a Megrendelő feladata. 30 (harminc) percen túli késedelmes lerakodás, illetve várakozás esetén a Szolgáltató jogosult állásidőt (5.000,- Ft + ÁFA, azaz ötezer forint + ÁFA/minden megkezdett óra) érvényesíteni, melynek tényét a szállítólevélen rögzíti. A kárveszély a termék átvételével egyidőben átszáll a Megrendelőre, onnantól kezdődően a Megrendelő (illetve képviselője, meghatalmazottja) kötelessége az átvett termék szakszerű tárolása.

6.8. Amennyiben a szállítás raklapon, vagy bérkonténerben történik, úgy ezen eszközök beszerzési értéke a Megrendelő részére kiszámlázásra kerül. Amennyiben a Megrendelő ezeket a szállítmány kézhezvételétől számított 180 napon belül ép állapotban, kiürítve és bérmentesítve a Szolgáltató részére visszaküldi, a kiszámlázott ellenérték jóváírásra kerül Szolgáltató által a Megrendelő következő megrendelésében. A csomagolási eszközök tisztításának költségei a Megrendelőt terhelik. A Megrendelő a raklap és a konténer károsodásáért felelősséggel tartozik.

6.9. A Szolgáltató köteles a termékleírásnak megfelelő minőségű árut a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, illetve részére leszállítani. Amennyiben a csomagolás kibontásakor minőségi kifogás merül fel, a kifogásolt minőségű árut nem szabad feldolgozni. Megrendelő minden esetben köteles mintafelület készítésével meggyőződni termék megfelelőségéről. A nem megfelelő, vagy kifogásolt minőségű áru feldolgozásából eredő valamennyi kárt a Megrendelő saját maga viseli, az a Szolgáltatóra nem terhelhető át.

6.10. A teljesítés a termék átadásával, illetve a szolgáltatás teljesítésével befejezetté válik.

6.11. A leszállított termék tulajdonjoga a számla teljes kiegyenlítéséig a Szolgáltatót illeti meg. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a szerződéstől való elállás hiányában is a tulajdonát képező termék visszaszolgáltatását kérni. Abban az esetben, ha a Megrendelő a fizetési határidő lejárta után a számlát teljes egészében nem egyenlítette ki, de a terméket tovább értékesítette vagy feldolgozta, úgy e továbbértékesítéséből vagy feldolgozásból származó követelését köteles a fizetési határidő eltelte után a Szolgáltatóra engedményezni. Az engedményezés a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatával lesz hatályos. A Megrendelő az engedményezésről köteles a kötelezettet írásban értesíteni. Az engedményezés nem mentesíti a Megrendelőt a Szolgáltató olyan kárainak megtérítése alól, amely károk a késedelmes fizetés miatt keletkeztek, és az engedményezés alapján befolyt összeget meghaladják

6.12. Megrendelő a termék átvételének megtagadására, illetve visszaküldésére kizárólag jelen ÁSZF rendelkezései szerint; és/vagy a Szállítóval kötött írásos megállapodás, illetve Szállító hibás teljesítése esetén – a hiba megjelölésével – jogosult. A visszaküldés költségeit a Megrendelő viseli.

6.13. A Megrendelő által megrendelt, illetve kifizetett terméket a szavatosság kérdését nem érintő esetekben a Szolgáltató kizárólag írásbeli megegyezés alapján vásárol vissza. Ilyen esetekben az termék visszavételére csak eredeti, sértetlen csomagolásban van lehetőség. A Megrendelő egyedi kívánságára készült termékeket, termékkatalógusban nem szereplő ill. a termékkatalógusban felsorolt standard színektől eltérő színű termékeket a Szolgáltató nem vesz vissza. Nem vehetők vissza fagyveszélyes termékek sem abban az esetben, ha a kiszállítástól eltelt időszakban a hőmérséklet +5 C alatt volt.

6.14. Amennyiben a visszavásárlásra a szállítástól számított 3 hónapon belül kerül sor, úgy az eladáskori nettó ár [termék, illetve egyéb díjak (mint pl. fuvardíj)] 20 %-a kerül levonásra a visszatérítendő árból. Amennyiben a szállítástól számított 3 és 6 hónap közötti idő elteltével kerül vissza vásárlásra a termék, úgy az eladáskor nettó ár [termék, illetve egyéb díjak (mint pl. fuvardíj)] 50 %-a kerül levonásra. Amennyiben a termék visszavételével kapcsolatos költségek az itt meghatározott mértéknél igazolhatóan nagyobbak, úgy az esetleges visszavétel esetén az igazolható költség kerül felszámításra. Amennyiben a szállítástól számított 6 hónap eltelt, úgy a Szállító nem vásárol vissza terméket.

VII. ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. A Vételárat Megrendelő készpénzzel, bankkártyával vagy átutalás útján a szerződésben meghatározott időben, vagy a megrendelés visszaigazolásán, vagy az elfogadott ajánlaton, illetve – amennyiben a számla kiállításra került – számlán szereplő módon és bankszámlaszámra, illetve határidőben köteles kiegyenlíteni.

7.2. A külön megrendelői igényre legyártott a termékkatalógusban nem szereplő színváltozatoknál és keverékeknél a Szolgáltató egyedi felárat számíthat fel, melynek pontos mértékéről a Megrendelőt előzetesen tájékoztatja.

7.3. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szolgáltató által esetlegesen nyújtott árengedmények, illetve egyéb kedvezmények hatályukat veszíthetik, és Megrendelő a teljes Vételár megfizetésére kötelezhető.

7.4. Amennyiben a fogyasztónak nem minősülő Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik vagy a Szolgáltató olyan körülményekről szerez tudomást, amelyek a Megrendelő fizetőképességét kétségessé teszik (pl. a Megrendelő felszámolás, csődeljárás alá kerül), a Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelő vele szemben fennálló valamennyi le nem járt tartozását lejárttá nyilvánítani. Ezen túl a Szolgáltató jogosulttá válik arra, hogy a még folyamatban lévő szerződések teljesítésétől részben vagy egészében elálljon, továbbá a még nem teljesített megrendelések teljesítését előleg fizetésétől vagy egyéb biztosíték adásától tegye függővé.

7.5. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni, melynek értéke vállalkozások közötti jogviszony esetében a jegybanki alapkamat 8%-kal növelt értéke. Vállalkozásnak nem minősülő Megrendelő esetében a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat hivatalos mértéke.

VIII. A TERMÉK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÁTVÉTELE

8.1. A termék minőségi és mennyiségi átvétele a termék átadásakor történik. A Megrendelő a termék átvételét az arra jogosult és átvétellel megbízott személlyel végzi. Az átvétel során a Szolgáltató nem jogosult és köteles az átvevő személy személyazonosságát és jogosultságát ellenőrizni.

8.2. A Megrendelő képviselője (áruátvevője) köteles a gyári csomagolás sértetlenségét ellenőrizni, továbbá a szállítólevél aláírásával és bélyegzésével köteles igazolni a termék mennyiségi átvételét. Az esetleges sérüléseket vagy hiányzó mennyiségeket a kísérő okmányon a Szolgáltató kézbesítőjével azonnal és egyértelműen igazoltatni kell.

8.3. Mennyiségi kifogás esetén a Megrendelő az átadás napján, illetve az átadás napjától számított 2 (Kettő) munkanapon belül élhet kifogással. Amennyiben a mennyiségi kifogásra nem a termék átvételével egyidejűleg, a Szolgáltató munkatársa jelenlétében kerül sor, a mennyiségi kifogás igazolása a Megrendelő kötelessége.

8.4. Minőségi kifogását a Megrendelő köteles probléma észlelését követően haladéktalanul előterjeszteni, és köteles a Szolgáltatónak lehetőséget biztosítani annak kívánsága szerint a termék megtekintésére. Amennyiben a Megrendelő nem biztosítja a Szolgáltató részére a hibás termék megtekintését, vizsgálatát, úgy a Szolgáltató a hibás teljesítésre vonatkozó igényérvényesítést nem fogadja el. Rejtett hiba esetén a Megrendelő az észlelést követően haladéktalanul köteles a hibáról a Szolgáltatót tájékoztatni, és a hiba körülményei tekintetében részletes, írásban történő tájékoztatást adni, és a megtekintést biztosítani. Felek megállapodhatnak, hogy minőségi kifogások esetén, a minőségvizsgálatot szakértő végzi, mely vizsgálat költségét a Felek egyenlő arányban viselik.

8.5. A mennyiségi és minőségi kifogás előterjesztése minden esetben csak írásban érvényes.

IX. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, MINŐSÉGI KIFOGÁSOK

9.1. A Szolgáltató termékeiről magyar nyelvű ismertetőt, illetve külön kérésre szóbeli, egyes esetekben helyszíni alkalmazási útmutatót is ad. A Szolgáltató által forgalmazott termékek helyes és szakszerű tárolásáért, alkalmazásáért a Megrendelő felel. A szükséges információk beszerzésének hiányából, vagy a forgalmazói beépítési utasítások be nem tartásából származó hibákért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

9.2. A Szolgáltató szavatol azért, hogy a termékek a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, szokásos jó minőségűek és megfelelnek a szakmában szokásos általános feltételeknek.

9.3. A termékismertetőben megadott adatoktól való eltérés kizárólag akkor engedélyezett, ha ezek a termék minőségét lényegesen nem befolyásolják; a technológiai előírások esetében pedig akkor engedhető meg eltérés, ha ezen előírások a lehető legnagyobb gondosság mellett sem tarthatók be.

9.4. A Megrendelő a részére leszállított terméket köteles az átadott alkalmazási útmutató előírásainak, valamint a feldolgozásra vonatkozó eseti és általános előírások (műszakitechnológiai előírások, tűzvédelem, munkavédelem stb.) betartásával felhasználni. Amennyiben a kiszerelések kibontásakor minőségi kifogás merül fel, a kifogásolt minőségű árut nem szabad feldolgozni. A kifogásolt minőségű áru feldolgozásából eredő valamennyi kárt a Vevő saját maga viseli, az a Szállítóra nem terhelhető át

9.5. Az anyagok műszaki adatlapjában leírt, technológiai utasításától eltérő feldolgozás, szakszerűtlen utómunkálatok ill. utókezelés, más, az anyagokhoz nem illeszkedő termékekkel történő keverés, bevonás, burkolás következményeként kialakuló károk és hibák esetén reklamációs követelést a Szolgáltató nem fogad el.

9.6. A Szolgáltató nem vállal anyagi felelősséget olyan közvetlen károkért melyek oka a szerződéskötés szokásos körülményeitől történő eltérés, amely a Felek számára nem volt előrelátható.

9.7. A Szolgáltató jótállási, és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a természetes elhasználódásból, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

9.8. A termékre vonatkozó megalapozott, illetve kellően bizonyított minőségi kifogás esetén a Megrendelő a termék cseréjét követelheti. Amennyiben a csere-termék is hibásnak bizonyul a Megrendelő választhat, hogy eláll a szerződéstől, vagy ismételt csereszállítmány tekintetében árengedményt igényel a Szolgáltatótól.

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni A Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó, mint Megrendelő esetén amennyiben a szerződés megkötésére szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül kerül sor a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

10.2. Minden olyan kényszerítő körülmény, előre nem látható üzemi-, közlekedési-, vagy szállítmányozási akadály, tűzkár, áradás előre nem kalkulálható munkaerő-, segéd-, vagy nyersanyag hiány, energia kimaradás, sztrájk, munkáskizárás, hatósági intézkedés, vagy más a teljesítésre kötelezett fél hatáskörén kívül eső akadály, mint pl. járványügyi vészhelyzet esetén amely a termelést, szállítást, átadást, vagy a felhasználást hátráltatja, csökkenti, megakadályozza, vagy a teljesítést lehetetlenné teszi, a zavar időtartamának és kiterjedésének megfelelő mértékig mentesíti a Szolgáltatót teljesítési kötelezettsége alól. Amennyiben a fentiekben részletezett un. vis maior körülmények miatt a teljesítés 2 hónap késedelmet szenved(het), úgy a szerződéstől bármelyik fél, jogkövetkezmények nélkül elállhat.

10.3. A Megrendelő köteles arra, hogy a fenti nyilatkozatok kötésére és kézbesítésére vonatkozó előírásokra tekintettel gondoskodjon arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen a szerződés megkötésétől e szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkezzen a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára, előnyök szerzése, illetve hátrányok elkerülése végett nem hivatkozhat.

10.4. Megrendelő címére Szállító által küldött nyilatkozatot akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett megtagadta annak átvételét „nem fogadta el” — vagy „ismeretlen”, jelzéssel érkezett vissza Szállítóhoz a postai küldemény, továbbá, ha „elköltözött”, „cím elégtelen” vagy „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a postai küldemény.

10.5. A Megrendelő a Szolgáltatóval megkötött jogviszonyáról harmadik fél részére információt nem szolgáltathat, a fentiekkel kapcsolatban teljes titoktartási kötelezettséget vállal, ezért teljes körű kártérítési felelősséggel is tartozik a Szolgáltató felé. Valamennyi információ bizalmasan kezelendő, és üzleti titokként megőrzendő. A Megrendelő a bizalmas információt kizárólag akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha ahhoz a Szolgáltató előzetesen írásban hozzájárult.

10.6. A Szolgáltató az által kezelt személyes adatokhoz kapcsolódó részletes tájékoztatója megismerhető a https://remmers.hu/hu/aszf oldalon.

10.7. Felek közötti jogvita esetére Felek alávetik magukat a Szolgálató székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének.

10.8. A Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó, mint Megrendelő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján élhet a panasz jogával. A fogyasztó kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat továbbá:
- Békéltető testülethez (https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=panasz_bejelentese)
- Fogyasztóvédelmi jogszabálysértés esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag)

A fogyasztóvédelemhez kapcsolódó további jogokról és jogérvényesítési lehetőségekről bővebb tájékoztató itt ismerhető meg: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap